معاونت آموزشی

روابط عمومی

مدارس حوزه علمیه مروی

مدرسه مروی ۱

مدرسه مروی۲

مدرسه معمار

آخرین خبر و اطلاعیه ها

درس های استاد تحریری

تصاویری از آخرین قراردادِ تدریس شهیدآیت ا…رئیسی با حوزه علمیه مروی