حوزه علمیه مروی

کتاب به بررسی اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب با موضوع آموزش و پرورش منتشر شد

، اولین اثر انتشارات حوزه علمیه مروی با عنوان «منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش» به قلم احمد نادری منتشر شد

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه مروی،  اولین اثر انتشارات حوزه علمیه مروی با عنوان «منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش» به قلم احمد نادری منتشر شد.

این کتاب به بررسی اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب با موضوع آموزش و پرورش به صورت منظومه ای محوربندی، دسته بندی شده و جامع ، مورد نظر قرار گرفته است و اگر کسی بخواهد اندیشه ایشان در خصوص جایگاه آموزش و پرورش، باید ها و نبایدهای آموزش و پرورش که این نبایدها بعضاً اهمیتی بیش از بایدها دارند، الزامات تحول بنیادین، الزامات محتوای کتب درسی، نظام الگویی، منرلت معلم، کارکرد معلم، الزامات معیشتی معلم و ... را به صورت یک کل منسجم و ساختارمند، مورد نظر و مداقه قرار دهد، مطالعه این کتاب توصیه می شود.

فهرست اجمالی کتاب شامل موارد زیر است:

فصل اول: جایگاه و اهمیت آموزش و پرورش 

فصل دوم: الزامات آموزش و پرورش؛بایدها 

فصل سوم: مشکلات نظام آموزشی فعلی

فصل چهارم: گفتمان رهبری؛ نظام الگویی 

فصل پنجم: هویت معلم؛ معلم کیست؟ 

فصل ششم: سند انحرافی 2030 

فصل هفتم: ضرورت وجود معاونت پرورشی 

فصل هشتم: الزامات محتوای کتب درسی