امروز دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - Mon ۰۸ ۲۱ ۲۰۱۷

منو

کشته اشک

 

 

امیر نصرتی

معاون مدرسه مروی

حسین می داند که دوست و دشمن راوی شده اند تا این صحنه ها را به تقدیر خداوند برای همیشه به تصویر بکشند. این صحنه ها تا دنیا، دنیاست مورد بازنگری و کنکاش قرار خواهد گرفت. بارهای بار مرور خواهد شد و مردم بسیاری به آن خواهند نگریست و خواهند گریست. او دارد احساسات و عواطف انسانها را برای همیشه تحت تأثیر خود قرار می دهد و هم اوست که فرمود: من کشته اشکم.

من کشته اشکم یعنی من کشته می شوم تا مردم بگریند.