امروز دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - Mon ۰۸ ۲۱ ۲۰۱۷

منو
حوزه علمیه مروی

پرتگاه

 

مصطفی مولوی

طلبه حوزه علمیه مروی

تحلیلی بر روابط بین دختر و پسر

روابط پنهاني بين دختران و پسران معضلي است كه امروزه در جامعه ديده مي شود. به يقين بر اين روابط خياباني، آثار و عواقب زيادي مترتّب است، براي به حداقل رساندن عواقب فردي و اجتماعي آن، بايد عوامل آن را شناسايي كنيم و با شناخت آن ها، در پي جلوگيري از به وجود آمدن اين روابط برآييم. نيز براي از بين بردن اين رابطه ها، شناخت عوامل،  نقش مؤثري دارد كه اينك به چندي از آن ها اشاره مي كنيم...